خدمات شبکه

ارائه انواع خدمات شبکه (راه اندازی شبکه های کوچک و بزرگ ، پسیو و اکتیو) با تعرف معین شده در سایت فنی یار

مناطق تحت پوشش: کلیه مناطق تهران و حومه