خدمات کامپیوتری

انجام کلیه خدمات، فروش، تعمیر و …کامپیوتر و وسایل جانبی در سایت فنی یار.

مناطق تحت پوشش : کلیه مناطق تهران و شهرکهای صنعتی اطراف تهران